Pressemeddelelse
9. oktober 2019
 
 
 
 
 
 

Budget 2020 - styrker børn og skoler 

 
 
 
 

Næstved Kommunes budget for næste år er netop blevet indgået mellem alle byrådets partier. Der er afsat penge til at hæve serviceniveauet for særligt skoler og børn. Desuden er der sat penge af til flere initiativer, som sikrer, at kommunen bliver endnu mere attraktiv for virksomheder og tilflyttere.

 
 
 
 
 
 
 
 

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har netop indgået forlig om Budget 2020. Budget 2020 på ca. 6,5 mia. kr. er godkendt med et overskud ca. 13 mio. kr. på balancen. Den økonomiske politik er overholdt i 2020 i budgetforliget.


På anlægsfronten er den største post den nye svømmehal i Næstved, der får 162 mio. kr. Forligspartierne er blevet enige om, at første spadestik skal tages i denne byrådsperiode. 


Fremtiden begynder hos børnene 
Det har været afgørende for alle partier, at budgettet afspejler visionen om, at børn er kommunens fremtid. 


Det vil man kunne komme til at mærke helt konkret fra næste skoleår, hvor skolerne får tilført 11 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan de mange millioner kommer børnene bedst til gode. Efter den seneste skolestruktur, er der skabt et yderligere råderum på op til 5 mio. kr., som også vil blive anvendt til øget kvalitet i undervisningen. 


Forligspartierne har desuden en særlig opmærksomhed på Kobberbakkeskolens vanskelige vilkår i budget 2020, og for at afhjælpe en ellers unødig hård opbremsning tilføres skolen helt ekstraordinært 3 mio. kr. i engangsbeløb i 2020.   


Også de mindre børn bliver tilgodeset i Budget 2020. 5 mio. kr. er afsat til dagpasningsområdet. Hvis der i den kommende finanslov bliver afsat penge til daginstitutions- eller skoleområdet, går de ubeskåret til institutionerne. 


De sårbare børn og unge har også forligspartiernes opmærksomhed. Der afsættes 2 mio. kr. til psykologer og sundhedsplejersker, og der gennemføres et projekt, hvor erfaringer fra Fladsåprojektet videreføres i hele kommunen. 


Gode vilkår for erhvervslivet betyder flere indtægter
En god velfærd kræver gode indtægter. Forligspartierne har derfor stort fokus på at øge kommunens indtægter, fordi det vil muliggøre, at der kan afsættes flere midler til kommunens serviceområder på sigt. 


Det private erhvervsliv spiller en afgørende rolle i kommunens indsats for øgede indtægter. Forligspartierne har derfor besluttet en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften, samt afsat budget til at intensivere arbejdet for at sikre vækst og uddannelser i Næstved i fremtiden.  

 

Dækningsafgiften af erhvervsejendomme er de senere år reduceret fra 5 promille til nu 1,75 promille. Forligspartierne, på nær Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, vil fortsat reducere dækningsafgiften, sådan at den bliver på 1 promille i 2020. Det skal være med til at motivere til etablering af flere arbejdspladser i kommunen. 


Der bliver også investeret i turismeindsatsen. Med henblik på, at der bliver indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og Næstved Turistforening, afsættes der 350.000 kr. om året. Dette skal medvirke til en øget omsætning i turismeerhvervet. 

 

Som noget nyt afsætter forligspartierne 100.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til et forsøg med borgerbudgetter. 


Investering i velfærd 
Psykiatri- og handicapområdet får tilført flere midler i 2020, og der bliver arbejdet med en investeringsstrategi på velfærdsområderne, hvor de enkelte fagudvalg kan søge om penge til tidlige indsatser, der kan forhindre store udgifter senere. 


Handicap- og Psykiatriområdet får fortsat tilført 8 mio. kr. årligt til at finansiere det stigende antal borgere med særlige behov. Derudover får Omsorgs- og Forebyggelsesområdet tilført 3 mio. kr., og der bliver afsat 35 mio. kr. til at etablere et botilbud i Birkebjergparken. 


Arbejdsmarked og administration får færre midler
Nogle af dem, der kommer til at holde for, er administrationen og arbejdsmarkedsområdet. 
På arbejdsmarkedsområdet vil der skulle ske store omlægninger, da området får tilført 12 mio. kr. mindre. Der skal primært hentes penge på kommunens egen aktivering af arbejdssøgende i 2020.


Kommunens administration skal fortsætte arbejdet med effektiviseringer, digitalisering og derudover også arbejde med regelforenklinger og mindre brug af eksterne konsulenter. Tilsammen skal administrationen spare 3 mio. kr. 

 

Læs hele budgetforliget her:  https://www.naestved.dk/~/media/Naestved_Kommune/Mediefiler_til_ekstern_brug/Budget_2020_styrker_born_og_skoler

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Carsten Rasmussen, tlf. 2545 0943